Ubezpieczenie kontraktów

Niezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń.

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązania określone w zabezpieczanej gwarancją umowie. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej nie przekracza 10% wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie umowy zabezpieczanej gwarancją.

Korzyści:

zwiększenie wiarygodności firmy realizującej kontrakt jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową),

spełnienie wymogu Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej,

rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany m.in. dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.