OC / AC / NW

Na wiele nieszczęśliwych zdarzeń na drodze nie masz wpływu, ale możesz zminimalizować ich negatywne skutki dzięki ubezpieczeniom. Ubezpieczeniasamochodowe zapewniają wszechstronną ochronę. Wybierz optymalny dla Ciebie zestaw ubezpieczeń.

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

zderzenia pojazdów,

zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,

uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,

uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,

pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,

nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami – na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.