Majątku i sprzętu rolniczego

Dzięki Ubezpieczeniu majątkowemu możesz chronić maszyny i sprzęt rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn.

Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są ochroną od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku szkód wyrządzonych przez żywioł lub zdarzenie losowe takie jak: ogień, huragan, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powierznego.

Korzyści dla Ciebie

Zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej.

Brak udziału własnego (w zależności od wariantu ubezpieczenia).

Brak potrąceń amortyzacji części maszyny (w przypadku maszyn nie starszych niż 3, 5 lub 10 lat w zależności od wariantu).

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.