Wyjazdy zagraniczne


Bez względu na to czy podróżujesz rekreacyjnie, wyjeżdżasz w podróż służbową czy poszukujesz wrażeń w najodleglejszych zakątkach naszego globu, warto zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą. Dzięki odpowiedniej polisie turystycznej, nie poniesiesz kosztów leczenia za granicą czy tych związanych z nieszczęśliwych wypadkiem.

W pakiecie możesz ubezpieczyć:

koszty leczenia,

koszty transportu i repatriacji,

następstwa nieszczęśliwych wypadków,

koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",

koszty pobytu osoby towarzyszącej,

koszty ratownictwa,

odpowiedzialność cywilna,

bagaż,

koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,

koszty przerwania podróży,

koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,

sprzęt narciarski.

1. koszty leczenia, za które uważa się m.in. koszty z tytułu:

wizyt lekarskich,

leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego,

zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych,

porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży,

leczenia powikłań przebiegu ciąży, które wystąpiły przed 32 tygodniem ciąży,

leczenia stomatologicznego,

poszukiwania i ratownictwa prowadzonych przez wyspecjalizowane służby.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, na wszelkie zapytania chętnie udzielimy odpowiedzi.

2. koszty transportu:

transportu z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej,

transport do innej placówki medycznej na podstawie zalecenia lekarskiego,

transportu do placówki medycznej/do miejsca zamieszkania w kraju stałego pobytu Ubezpieczonego.

3. NNW Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, o ile wystąpiły u Ubezpieczonego po raz pierwszy w życiu.

4. bagaż podróżny, za który rozumie się:

walizy, torby, kufry, plecaki z zawartością,

przedmioty osobistego użytku zabierane w podróż,

wózek dziecięcy i inwalidzki,

aparat fotograficzny, kamerę video, nośniki dźwięku, przenośny sprzęt audiowizualny,

5. odpowiedzialność cywilna – za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, dotyczące życia prywatnego,

6. usługi assistance – obejmujące organizację lub organizację i pokrycie kosztów natychmiastowej pomocy, za które uważa się, m.in.:

organizację procesu leczenia,

organizacje transportu,

przekazanie wiadomości,

pomoc w przypadku utraty, uszkodzenia dokumentów,

pomoc finansową w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,

odwiedziny osoby wskazanej,

wcześniejszy powrót,

powrót osób wskazanych,

kontynuację podróży,

opiekę nad dziećmi,

pomoc prawną.

7. sprzęt sportowy, za który rozumie się:

narty do uprawiania każdej odmiany narciarstwa,

deskę do uprawiania każdej odmiany snowboardu,

deskę do uprawiania każdej odmiany surfingu,

sprzęt do uprawiania nurkowania,

rower.